Başlık için listeleme

Sırala: Sıra: Sonuçlar:

 • Doyar, Bayram Veli; Aslan, Alper (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2015-07)
  Bu tez 1970 – 2006 yılları verilerini kullanarak Türkiye için sektörel enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkileri incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaca yönelik olarak sanayi, tarım, ulaştırma ve konut sektörlerinin ...
 • Kandemir, Ayla; Erdem, Mehmet Dursun (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2016-11)
  Bu çalışma, 1950 yılında Arisdages Timuryan tarafından Ermeni harfleriyle Türkçe yazılmış İnciler (Koharner)adlı dua kitabının Tük Latin alfabesine aktarımı ve ses bilgisini ortaya koymaktadır. Giriş bölümünde Ermenilerin ...
 • Üçok, Yaşar; Tokat, Deniz (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2015-06)
  Bu tezin amacı, esnek çoklu topolojik uzaylar arasında esnek çoklu sürekli fonksiyon ve esnek çoklu yarı sürekli fonksiyon kavramlarını incelemektir. Çalışmada ilk olarak; esnek küme, çoklu küme, esnek çoklu küme teorileri ...
 • Menekşe, Gizem; Tokat, Deniz (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2016-07)
  Bu tezde öncelikle çalı mamızda kullanaca ımız esnek küme, esnek topoloji ve esnek süzgeç kavramları hatırlatılmı tır. Daha sonra esnek kümeler üzerinde ba langıç, topolojik, pretopolojik, pseudotopolojik, ayrık ve ayrık ...
 • Kaptaş, Okan; Çiçek, Erdoğan (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2016-12)
  Bu çalışma, Batı Akdeniz Havzası içerisinde yer alana Eşen Çayı'nda bulunan Squalius fellowesii populasyonuna ait bazı popülasyon dinamiği parametrelerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Örnekleme çalışmaları ...
 • İnak, Aydın; Özkoç, Aziz Gökhan (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2016-06)
  Araştırmanın amacı etik liderlik davranışının örgütsel adalet üzerine olan etkisini ortaya çıkartmaktır. Böylelikle etik liderlik davranışı ile örgütsel adalet arasında ilişkinin veya etkinin olup olmadığı varsa da ne ...
 • Ata Esener, Pınar; Çarboğa, Cemal (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2017-08)
  Islah çeliklerden AISI 4140 çeliği (42CrMo4) otomobil-inşaat-ziraat makine parçaları, takım tezgâhları, uçak parçaları, akslar, krank milleri ve dişliler gibi birçok kullanım alanları bulmaktadır. Farklı oranlarda (2, 11, ...
 • Çankaya, Aliye; Yıldırım, Tacettin (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2015-08)
  Reaktif püskürtme yöntemiyle farklı oksijen oranına sahip ortamlarda safir üzerine büyütülmüş (O2/Ar=0.41 ve O2/Ar=1.7) ZnO ince filmlerde sıcaklığa bağlı optik soğurma ölçümleri alındı. Her iki örnekte de sıcaklık arttıkça ...
 • Arslan, Mustafa; Mohammed Naeim, Omid (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2017-06)
  This dissertation aims to clarify the applicability of federal state model into Islamic Republic of Afghanistan with its advantages and disadvantages. Islamic Republic of Afghanistan has begun the modernization attempts ...
 • İldeniz, Hüseyin Kürşad; Akgül, Gençay (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2018-01)
  Bu çalışma, Nevşehir Avanos'un batısında tüflü ve tuzlu topraklarda yetişen, Ferula halophila Peşmen (Apiaceae) ve Ferulago pauciradiata Boiss. & Heldr. (Apiaceae) türlerinin, üreme ve polinasyon biyolojilerini belirleme ...
 • Işık, Mine; Öztürk Çetenak, Özlem (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2016-09)
  Dünyada finansal liberalizasyon süreci 1970‟lerde baĢlamıĢtır. Türkiye‟de bu sürece 1980 sonrasında ekonomi politikalarında yaĢanan dönüĢümle dahil olmuĢtur. Finansal sistem fon aktarımındaki aracılık rolü nedeniyle ...
 • Tombak, Süleyman Anıl; Kılıç, Filiz (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2017-07)
  In this master's thesis, 67th volume of Süleyman-nâme belonging to Firdevsî-i Rûmî was studied. Manzum and mixed civilized work Hz. It describes the life and men of Suleiman. Two copies of the Topkapı Palace Museum Treasure ...
 • Aydın, Halis; Bülbül, Tuncay (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2017-07)
  Süleymân-nâme, XV. yüzyılın sonu ile XVI. yüzyılın başlarında Firdevsî-i Rûmî tarafından manzum mensur olarak yazılan ve Hz. Süleyman’ın hayatını ve menkıbelerini anlatan 81ciltlik bir külliyattır. Eser Hz. Süleymân’ın ...
 • Caydaş, Azer; Gün, Mesut (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2016-08)
  Bir yabancı dilin öğretilmesinde kalıp sözlerin öğretilmesi dilin kullanımını kolaylaştırdığı, iletişimi etkili hale getirdiği ve etkili bir kültür aktarım aracı olduğu için önemlidir. Kalıp sözler toplumun kültürünü ...
 • Avcı, Emine Özge; Kartal, Bahtışen (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2018-04)
  The study is a complementary research aimed for determination the knowledge of iodized salt usage and salt usage of pregnant women. The study was conducted descriptively to identify the information of pregnant women with ...
 • Akgün, Alper; Aslan, Zeynep (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2016-08)
  Destinasyonların turizm açısından üstünlüklerinin ortaya çıkması, turistik çekiciliklerinin belirlenmesi, turistik arz ve talep yapılarının değerlendirilmesi ve benzeri özelliklerinin açığa çıkarılması için turizm ...
 • Poyraz, Hatice; Kumbıçak, Zübeyde (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2017-06)
  Bu çalıĢmada NevĢehir ili ve çevresinden toplanan Gnaphosidae familyasına ait bazı örümcek türleri sitogenetik olarak incelendi. Arazi çalıĢmalarında Gnaphosidae familyasına ait üç tür elde edildi; Drassodes lacertosus (O. ...
 • Sorgun, Sezer; Topcu, Hatice (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2016-03)
  Bu çalışmada, grafların komşuluk spektrumları ile belirlenebilirliği problemi üzerinde durulmuştur. Döngü graf esas alınarak oluşturulan bazı özel grafların (lolipop graf, güneş graf, kırık güneş graf ve turp graf) spektral ...
 • Eroğlu, Hüseyin Hilmi; Aktaş, Hacı (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2015-02)
  Graf teori gündelik hayatımızda farkına varmadan da olsa birçok alanda kullandığımız bir kavramdır. Sosyal ve bilimsel yaşantımızın birçok yerinde grafa ait özelliklerle daha basit ve sistemli çalışmalar yapabilmekteyiz. ...
 • Küçük, Hakan; Sorgun, Sezer (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2017-01)
  Bir grafın Laplasyan matrisi ve onun öz değerleri matematiğin çeşitli alanlarında etkin bir biçimde kullanılmaktadır. Bu öz değerlerden özellikle ikinci en küçük öz değeri (cebirsel bağlantısallık) matematiğin yanı sıra ...