Öğretmen adaylarının İngilizce özyeterlik inançlarının algılanan başarıları üzerindeki etkisi: Dil öğrenme çabasının aracı rolü

Show simple item record

dc.contributor.author Özer, Selda
dc.contributor.author Başarır, Fatma
dc.date.accessioned 2021-05-26T07:28:07Z
dc.date.available 2021-05-26T07:28:07Z
dc.date.issued 2020-12-29
dc.identifier.issn 2528-9527 / 2528-9535
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.11787/1663
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının İngilizce öz-yeterlik inançlarının algılanan başarıları üzerindeki etkisinde dil öğrenme çabasının aracı rolünü analiz etmektir. Araştırmanın katılımcıları, 2018-2019 bahar yarıyılında bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesinde öğrenim gören 256 birinci sınıf öğrencisinden oluşmaktadır. Verilerin toplanmasında Yanar ve Bümen (2012) tarafından geliştirilen İngilizce ile ilgili Öz-yeterlik İnancı Ölçeği ve Karabıyık ve Mirici (2018) tarafından geliştirilen Yabancı Dil Öğrenme Çabası Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada, İngilizce öz-yeterlik inancı, dil öğrenme çabası ve algılanan başarı arasındaki ilişkileri belirlemek için Pearson korelasyon analizi uygulanırken, İngilizce öz-yeterlik inancının algılanan başarı üzerindeki etkisinde dil öğrenme çabasının aracı rolünü incelemek için PROCES Macro kullanılmıştır. Elde edilen bulgular, İngilizce öz-yeterlik inancı, dil öğrenme çabası ve algılanan başarı arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler olduğunu ortaya koymuştur. Aracılık etkisi için yapılan analizde ise, İngilizce öz-yeterlik inancının algılan başarı üzerindeki etkisinde dil öğrenme çabasının kısmi aracı rolü istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur. Araştırmanın sonuçları alanyazın ışığında tartışılarak, dil eğitimcilerine, dil öğretim (eğitim) programları geliştirenlere ve öz-yeterlik, öğrenme çabası ve başarı üzerinde çalışan araştırmacılara yönelik önerilerde bulunulmuştur. tr_TR
dc.description.abstract The aim of the study is to analyze the mediating role of language learning effort on the effect of English self-efficacy belief on perceived success. The participants consisted of 256 freshmen studying at a faculty of education at a state university in 2018-2019 spring semester. Self-Efficacy Scale for English developed by Yanar and Bümen (2012) and Foreign Language Learning Effort Scale developed by Karabıyık and Mirici (2018) were used in data collection. While Pearson correlation analysis was applied to determine the relationships between English self-efficacy belief, language learning effort and perceived success, PROCESS Macro was used to examine the mediating role of language learning effort in the predictiveness of English self-efficacy belief on perceived success. The findings revealed that there were positive and significant correlations between English self-efficacy belief, language learning effort and perceived success. In the mediation analysis, partial mediating role of the language learning effort in the effect of English self-efficacy belief on perceived success was found statistically significant. The results of the research were discussed in the light of the literature and suggestions were made for language educators, language curriculum developers and researchers working on self-efficacy, learning effort and success. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.relation.isversionof 10.26466/opus.771847 tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Öğretmen adayları, İngilizce öz-yeterlik inancı, Dil öğrenme çabası, Algılanan başarı tr_TR
dc.subject Prospective teachers tr_TR
dc.subject English self-efficacy belief tr_TR
dc.subject Language learning effort tr_TR
dc.subject Perceived success tr_TR
dc.title Öğretmen adaylarının İngilizce özyeterlik inançlarının algılanan başarıları üzerindeki etkisi: Dil öğrenme çabasının aracı rolü tr_TR
dc.title.alternative The predictiveness of prospective teachers’ English self-efficacy beliefs on their perceived success: The mediating role of language learning effort tr_TR
dc.type article tr_TR
dc.relation.journal OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi tr_TR
dc.contributor.department Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Yabancı Diller Bölümü tr_TR
dc.contributor.authorID 45675 tr_TR
dc.identifier.volume 16 tr_TR
dc.identifier.issue Eğitim ve Toplum Özel Sayısı tr_TR
dc.identifier.startpage 5704 tr_TR
dc.identifier.endpage 5731 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record