Gebelerin iyotlu tuz kullanımı ve tuz kullanımına ilişkin bilgi düzeylerinin belirlenmesi

Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.author Avcı, Emine Özge
dc.contributor.author Kartal, Bahtışen
dc.date.accessioned 2018-06-22T06:23:09Z
dc.date.available 2018-06-22T06:23:09Z
dc.date.issued 2018-04
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.11787/327
dc.description.abstract The study is a complementary research aimed for determination the knowledge of iodized salt usage and salt usage of pregnant women. The study was conducted descriptively to identify the information of pregnant women with regard to the use of iodized salt and the use of salt. The sample of the study comprised 347 pregnant women who were referred to the obstetric clinic of the Nevşehir State Hospital. In order for the study to be able to be conducted, the approval of the ethics committee was obtained from the Nevşehir Hacı Bektaş Veli University Ethics Committee and the necessary permission was obtained from the Public Hospitals Association General Secretariat. The pregnant women participating in the study were notified of the study, and their verbal informed consent was received. The data from the study were collected with a survey form prepared by the researcher. The data acquired from the study were evaluated with SPSS computer program. Descriptive statistics such as number, percentage, and average and the chi-square significance test were used in the evaluation of the data. A value of p<0.05 was accepted and significant. It was determined that the average age of the pregnant women was 27.38±6.44, that 41.8% of them lived in the province, that 34.6% of them were middle school graduates, that 80.7% of them were housewives, that 50.4% of them had incomes that met their expenses, and that 43.8% of them had spouses who were workers. It was determined that 74.1% of the pregnant women were unaware of iodine deficiency and diseases, 35.7% of them didn't know the importance of protection from iodine deficiency, and 65.7% of them didn't know that use of iodized salt was necessary in pregnancy. It was also found that 44.1% of the pregnant women did not used iodized salt, and that of the pregnant women who used iodized salt, 56.2% did not store it correctly and 16.7% added the salt to food after cooking. Of the pregnant women, 68.6% specified that they didn't receive information regarding the use of iodized salt in pregnancy. As a result, it was determined that the use of iodized salt in pregnancy and the information regarding the use of iodized salt was inadequate. It can be said that there needs to be education about the use, cooking time and preservation of iodized salt for pregnant women. Keywords: Pregnancy, Iodized salt, iodinedeficiency tr_TR
dc.description.abstract Çalışma gebelerin iyotlu tuz kullanımı ve tuz kullanımına ilişkin bilgi düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmış tanımlayıcı türde bir çalışmadır. Çalışmanın örneklemini Nevşehir Devlet Hastanesi gebe polikliniğine 01.08.2017-31.10.2017 tarihleri arasında başvuran 347 gebe oluşturmuştur. Çalışmanın yapılabilmesi için Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Etik Kurulundan etik kurul onayı, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'nden gerekli izin alınmıştır. Çalışmaya katılan gebeler çalışma hakkında bilgilendirilip sözel onamları alınmıştır. Çalışmanın verileri, araştırmacı tarafından hazırlanan bir anket formu ile toplanmıştır. Çalışmadan elde edilen veriler bilgisayar ortamında SPSS paket programında değerlendirilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde ve ortalama gibi tanımlayıcı istatistikler, Ki-kare, Yates Ki-kare Test ve Fisher Exact Test önemlilik testleri kullanılmıştır. p˂0,05 değerleri anlamlı kabul edilmiştir. Gebelerin yaş ortalamasının 27.38±6.44 olduğu, % 41.8'inin il de yaşadığı, % 34.6'sının ortaokul mezunu, %80.7'sinin ev hanımı, %50.4'ünün gelirinin giderine denk olduğu, %43,8'inin eşinin işçi olduğu belirlenmiştir. Gebelerin %74.1'inin iyot yetersizliği ve hastalıkları hakkında bilgisinin olmadığı, %35.7'sinin iyot eksikliğinden korunmanın önemini, %65.7'sinin gebelikte iyotlu tuz kullanmanın gerekli olduğunu bilmediği belirlenmiştir. Ayrıca gebelerin %44.1'inin iyotlu tuz kullanmadığı, iyotlu tuz kullanan gebelerin %56.2'sinin iyotlu tuzu doğru saklamadığı, %16.7'sinin tuzu yemeğe piştikten sonra ilave ettiği bulunmuştur. Gebelerin %68.6'sı gebelikte iyotlu tuz kullanımına ilişkin bilgi almadığını belirtmiştir. Sonuç olarak gebelikte iyotlu tuz kullanımının ve iyotlu tuz kullanımına ilişkin bilgilerinin yetersiz olduğu belirlenmiştir. Gebelerin iyotlu tuz kullanımı, yemeğe tuz ilave etme zamanı ve muhafaza etme hakkında eğitime gereksinimi olduğu söylenebilir. Anahtar kelimeler: Gebelik, İyotlu tuz, İyot Yetersizliği tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject İyotlu tuz tr_TR
dc.subject İyot Yetersizliği tr_TR
dc.subject Gebelik tr_TR
dc.subject Pregnancy tr_TR
dc.subject Lodized salt tr_TR
dc.subject Iodine deficiency tr_TR
dc.title Gebelerin iyotlu tuz kullanımı ve tuz kullanımına ilişkin bilgi düzeylerinin belirlenmesi tr_TR
dc.title.alternative Determination of knowledge levels about using iodized salt and salt in pregnant women tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.department Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik Bölümü/Kadın Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı tr_TR
dc.contributor.authorID 171775 tr_TR


Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster