Amino asitler ve yeni bir oksim ligandı ile karışık ligandlı geçiş metal komplekslerinin sentezi ve karakterizasyonu

Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.author Öztoprak, Ufuk Türkay
dc.contributor.author Karipcin, Fatma
dc.date.accessioned 2018-02-12T10:55:16Z
dc.date.available 2018-02-12T10:55:16Z
dc.date.issued 2017-08
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.11787/265
dc.description.abstract Bu çalışmada, ilk olarak 4-(kloroasetil)bifenil, kloroasetil klorür ve bifenilin, alüminyum klorür katalizörlüğünde, Friedel-Crafts açilleme reaksiyonuna göre hazırlandı. Kuru HCl gazı varlığında, 4-(kloroasetil)bifenil ile alkil nitritin reaksiyonuyla 4-bifenilhidroksimoil klorür elde edilmiştir. İki dişli oksim ligandı [4-(4-bromofenilaminoisonitrosoasetil)bifenil] (HL), 4-bifenilhidroksimoil klorür ve 4-bromanilinin kondenzasyon reaksiyonu ile sentezlendi. Bu Schiff bazı ile L-fenilalanin, L-tirozin, L-sistein amino asitleri ve metal(II) (M: Co2+, Ni2+, Cu2+, Zn2+) asetat tuzları reaksiyona sokularak [M(L)(phe).2H2O], [M(L)(tyr).2H2O], [M(L)(sys).2H2O] kompleksleri elde edildi. Sentezlenen komplekslerin yapıları elementel analiz, ICP-MS, FT-IR, termal analiz, molar iletkenlik ve manyetik susseptibilite ölçümleri ile aydınlatılmıştır. Ayrıca [4-(4-Bromofenilaminoisonitrosoasetil)bifenil] 1H NMR ile de karakterize edilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, firstly, 4-(chloroacetyl)biphenyl was prepared from the reaction of chloroacetyl chloride with biphenyl in the presence of aluminium chloride according to Friedel-Crafts acylation. 4-Biphenylhydroximoyl chloride was obtained by reacting 4-(chloroacetyl)biphenyl with alkyl nitrite in the presence of dry HCl gas. Didentate oxime ligand [4-(4-bromophenylaminoisonitrosoacetil)biphenyl] (HL) was synthesized by condensation reaction between 4-biphenylhydroximoyl and 4-bromoaniline. [M(L)(phe)2.H2O], [M(L)(tyr).2H2O], [M(L)(sys).2H2O] were sythesized with this Schiff base ligand and amino acids of L-phenylalanine, L-tyrosine, L-cystine and metal(II) (M: Co2+, Ni2+, Cu2+, Zn2+) acetate salts. Structures of complexes synthesized were identified with elemental analysis, ICP-MS, FT-IR, thermal analysis, molar conductuvity and magnetic susceptibility measurements. [4-(4-Bromophenylaminoisonitrosoacetil)biphenyl] was further characterized by 1H NMR. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Schiff bazı tr_TR
dc.subject Oksim tr_TR
dc.subject Karışık ligandlı kompleks tr_TR
dc.subject Amino asid tr_TR
dc.subject Oxime tr_TR
dc.subject Schiff base tr_TR
dc.subject Mixed ligands complex tr_TR
dc.subject Amino acid tr_TR
dc.title Amino asitler ve yeni bir oksim ligandı ile karışık ligandlı geçiş metal komplekslerinin sentezi ve karakterizasyonu tr_TR
dc.title.alternative Synthesis and characterization of mixed ligand transition metal complexes with amino acids and a new oxime ligand tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.department Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü tr_TR
dc.contributor.authorID 57930 tr_TR


Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster