DSpace Kurumsal Arşivi

Başlık için Fen Bilimleri Enstitüsü / Grauate School of Natural and Applied Sciences listeleme

Başlık için Fen Bilimleri Enstitüsü / Grauate School of Natural and Applied Sciences listeleme

Sırala: Sıra: Sonuçlar:

 • Poyraz, Hatice; Kumbıçak, Zübeyde (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2017-06)
  Bu çalıĢmada NevĢehir ili ve çevresinden toplanan Gnaphosidae familyasına ait bazı örümcek türleri sitogenetik olarak incelendi. Arazi çalıĢmalarında Gnaphosidae familyasına ait üç tür elde edildi; Drassodes lacertosus (O. ...
 • Eroğlu, Hüseyin Hilmi; Aktaş, Hacı (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2015-02)
  Graf teori gündelik hayatımızda farkına varmadan da olsa birçok alanda kullandığımız bir kavramdır. Sosyal ve bilimsel yaşantımızın birçok yerinde grafa ait özelliklerle daha basit ve sistemli çalışmalar yapabilmekteyiz. ...
 • Küçük, Hakan; Sorgun, Sezer (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2017-01)
  Bir grafın Laplasyan matrisi ve onun öz değerleri matematiğin çeşitli alanlarında etkin bir biçimde kullanılmaktadır. Bu öz değerlerden özellikle ikinci en küçük öz değeri (cebirsel bağlantısallık) matematiğin yanı sıra ...
 • Seğmen, Mesut Asil; Dinçer, Feyza (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2017-05)
  Çalışma alanı Ankara ilinin, Haymana ilçesinin kuzey ve kuzeydoğusunda yer almaktadır. Haymana ve yakın civarındaki stratigrafik istif temelde Mesozoyik yaşlı kireçtaşı bloklu metagrovaklar ile başlayıp daha sonra Senozoyik ...
 • Zararsız, Zarife; Şengönül, Mehmet (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2015-03)
  Bu tez beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, bu çalışma hakkında literatür bilgisi verildi. İkinci bölümde, çalışmamız için gerekli olan temel tanım ve teoremler incelendi. Üçüncü bölümde, Banach limiti ve hemen hemen ...
 • Bozkurt, Tuba; Batır, Necdet (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2017-04)
  Bu tez çalışması dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, giriş kısmına ayrılarak genel bir literatür bilgisi verilmiştir. İkinci bölümde, gerekli temel kavramlardan ve Hermite-Hadamard Eşitsizliği ile ilgili kestirimler ...
 • Arık, Ergün; Deviren, Şeyma Akkaya (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2015-06)
  Kanserin sebebi henüz kesin olarak bilinmemekle birlikte bir çok faktörün kansere neden olduğu düşünülmektedir. Kansere neden olabilecek faktörlerden birinin de çevresel kirleticiler olduğu bilinmektedir. Son dönemlerdeki ...
 • Akgül, Yılmaz; Öztürk, Şahlan (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2014-01)
  Bu çalışmada, idrar yolu enfeksiyonlarına neden olan, hastanelerde kullanılan antibiyotiklere karşı direnç geliştiren ve ESBL üretme yeteneğindeki Klebsiella spp. ve Pseudomonas spp. izolatlarına karşı kullanılan kimyasal ...
 • Bostancı, Meliha; Dinçer, İsmail (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2016-07)
  Nevşehir bölgesinde geniş alanlarda mostra veren ignimbiritler özellikle tarihi yapılarda ve düşük katlı binalarda yapı taşı olarak yaygın bir şekilde kullanıldığı gibi aynı zamanda bölgenin önemli doğal, kültürel ve tarihi ...
 • Dorum, Mehmet; Öztürk, Şahlan (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2016-01)
  Mantar enfeksiyonlarında en çok izole edilen türün Candida albicans olduğu literatürce tespit edilmiştir. Bizim çalışmamızda en çok izole edilen tür Cryptococcus laurentii olmuştur. Son yıllarda tüm dünyada sentetik ilaçların ...
 • Ceylan, Zehra; Kalıpçı, Erkan (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2016-03)
  Bugüne kadar yapılan çalışmalarda Konya İlinden kaynaklanan atıksuların, D.S.İ. sulama kanalı vasıtasıyla Tuz Gölü'ne kadar ulaştığı, dolayısı ile suda bulunan ağır metal konsantrasyonlarının Tuz Gölü'nde ağır metal ...
 • Ata, Pınar; Aksöz, Sezen (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2015-07)
  Bi-12 ağ.% In (Bi4In), Bi-15 ağ.% In (Bi3In), Bi-35.4 ağ.% In (BiIn), Bi-45 ağ.% In (Bi2In3), Bi-47.6 ağ.% In (Bi3In5), Bi-53 ağ.% In (BiIn2), Bi-62 ağ.% In (BiIn3) In-Bi intermetalik alaşımlar için ısı iletkenliğin ...
 • Yümün, Feray; Aras, Seval (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2016-01)
  Bu çalışmada, Atık Yönetimi Yönetmeliği ekinde yer alan ve A ve M kodu ile sınıflandırılan atıkları temel alarak Nevşehir ili için tehlikeli atık envanteri oluşturulmuştur. Bu envantere göre Nevşehir ilinin potansiyel ...
 • Ceylan, Agah Bahadır; Orhan, Ahmet (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2016-03)
  İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan Nevşehir ili eşsiz jeolojik yapısı gereği ülkemiz ve Dünyanın önemli turistik merkezlerinden birisidir. Nevşehir ili sınırları içinde farklı seviyelerinden alınan örneklerin ve yine yörede ...
 • Özyürek, Fatih; Leblebici, Zeliha (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2016-03)
  Bu araştırmada, Nevşehir bölgesinde farklı su kaynakları ile sulanan arazilerden toplanan toprak, su ve sebzelerdeki ağır metal birikiminin tespiti ve çevresel kirliliğin belirlenmesi amacıyla bir çalışma yürütülmüştür. Bölgede ...
 • Atiş, Serpil; Aksöz, Sezen (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2015-01-01)
  Bu tez çalışmasında SCN-DBBP (SCN-%0,03 mol DBBP) ötektik sıvı fazıyla dengede bulunan katı SCN fazının tane arayüzey oluk şekilleri yatay doğrusal ısı akış sistemiyle doğrudan gözlendi. Gözlenen her bir oluk için sıcaklık ...
 • Çalışkan, Abdullah; Yılmaz, Haşim (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2013-11-01)
  Bu çalışmada, 3 farklı bileşime sahip poli(metil metakrilat)/nevşehir pomzası (PMMA/POMZA) kompozitlerin silikon yağı içerisinde hazırlanan süspansiyonlarının elektroreolojik (ER) özelliklerinin incelenmesi gerçekleştirildi, ...
 • Demirel, Birtane; Nartop, Dilek (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2016-02)
  Tez çalışması kapsamında, (aminometil)polistiren (AMP), tereftaldehit (TA) ve 2- aminofenol (AF) ile 2-amino-4-klorfenol’ün (Cl-AF) kondenzasyon reaksiyonu sonucu yeni 2 adet polimer tabanlı Schiff bazı ve bu ligantların ...
 • Güleç, Murat; Nartop, Dilek (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2016-02)
  Tez çalışması kapsamında, öncelikle, (aminometil)polistiren (AMP), tereftaldehit (TA) ve 2-amino-4-metilfenol'ün kondenzasyon reaksiyonu sonucu yeni bir polimer tabanlı Schiff bazı ve bu ligandın Pt(IV) kompleksi sentezlendi. ...
 • Sis, Fatih; Orhan, Ahmet (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2016-03)
  Ankara ili gerek tarihi gerekse jeopolitik konumu ve başkent olması sebebiyle çok kalabalık bir nüfusa sahiptir. Nüfusun kalabalık olması ulaşım sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Bundan dolayı Ankara'da bir çok ...