Giresun ilinin turizm potansiyelinin belirlenmesi, yerel halk ve sektör temsilcilerinin algısı üzerine bir araştırma

Show simple item record

dc.contributor.author Akgün, Alper
dc.contributor.author Aslan, Zeynep
dc.date.accessioned 2017-08-22T06:26:29Z
dc.date.available 2017-08-22T06:26:29Z
dc.date.issued 2016-08
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.11787/206
dc.description.abstract Destinasyonların turizm açısından üstünlüklerinin ortaya çıkması, turistik çekiciliklerinin belirlenmesi, turistik arz ve talep yapılarının değerlendirilmesi ve benzeri özelliklerinin açığa çıkarılması için turizm potansiyellerinin belirlenmesi gerekmektedir. Özellikle kırsal alanlarda bulunan ve turistik açıdan gelişmemiş destinasyonların turizm sektörüne kazandırılmaları, hem bölgenin ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı sağlayabilmektedir. Burada önemli olan nokta, sektöre hizmet edecek turizm potansiyeline sahip yeni destinasyonların yeterli turizm bilincine sahip olarak kaynaklarını sunmalarıdır. Aksi takdirde turizmin olumsuz etkileriyle karşı karşıya kalma durumları ortaya çıkabilmektedir. Bu çalışmanın amacı Giresun İli'nin turizm potansiyelini belirleyerek, Giresun il sınırları içerisindeki turistik çekiciliklerden doğal güzellikler, iklim, sosyo-kültürel zenginlik ve turistik arz ve talep yapısını turizm açısından değerlendirilerek ortaya koymaktır. Daha önce yapılan çalışmalarda SWOT analizi yapılarak Giresun'un turizm ile ilgili güçlü ve zayıf yönleri, fırsatları ve tehditleri ön plana çıkarılmıştır. Bu çalışmada ise Giresun'daki yerel halk ve turizm sektör temsilcililerinin, anket yöntemiyle değerlendirmeleri alınarak, turizmin olumlu ve olumsuz ekonomik, olumlu ve olumsuz sosyo-kültürel etkilerinde ve üst yapıların turizm için yeterliliğinde, beşli likert ölçeği yöntemine göre algıları ölçülmüştür. Bunun için 398 kişiden bilgi toplanmış ve SPSS 18 istatistik programında çeşitli yöntemlerle analizler yapılmıştır. Bu analiz yöntemlerinden frekans dağılımı, faktör analizi, güvenirlilik analizi, demografik değişkenlerin farklılıklarını ölçmek için Mann Whitney-U ve Kruskal-Wallis testleri uygulanmıştır. Ayrıca çalışmada alıntı yapma ve kaynakça oluşturulması için Mendeley, literatür taraması için ise Nvivo 11 programları kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda Giresun il sınırları içerisinde bulunan yerel halk ve sektör temsilcilerinin, anket sorularında yer alan boyutlardan turizmin olumlu ekonomik ve sosyo-kültürel etkilerine karşı bölgenin iyi yönde etkileneceği görüşüne, olumsuz ekonomik ve sosyo kültürel etkilerine karşı da kötü yönde etkileneceği görüşüne sahip oldukları tespit edilmiştir. Bunun yanında bölgede yer alan turizm üst yapılarının yetersiz olduğu yönde görüş bildirmişlerdir. Ayrıca ankete katılanların demografik özelliklerinden cinsiyet, medeni durum, yaş, gelir durumu, eğitim durumu ve mesleklerine göre turizmin olumlu-olumsuz ekonomik, sosyo-kültürel ve yeterlilik boyutları üzerinde farklı algılarının olup olmadığı analiz edilmiştir. Ortaya çıkan farklılıkların hangi demografik özelliğe sahip kişiler arasında olduğu bulunarak ortaya konmuştur. tr_TR
dc.description.abstract Tourism potential identification is necessary for the emergence of destinations supremacy, determination of tourist attractions, evaluation of tourism supply and demand structures and inorder to uncover alike features. Especially when undeveloped rural areas open to tourism, it contributes to the economy both regionally and nationally. Here the point for the new destinations which will serve to sector is, providing potential resources consciously to make attributions to tourism. Otherwise, negative effects of tourism can be exposed. The aim of this study is, putting forth the natural beauties, climate, socio-cultural wealth and tourist supply and demand structure, which are some of the tourist attractions in Giresun district, by determining Giresun city's tourism potential. In the previous studies, SWOT analysis was done and strengths, weaknesses, opportunities and threats about Giresun's tourism were stated. Differently in this study, local people and tourism sector represantatives in Giresun was measured according to a five-point likert scale. Surveys were evaluated in terms of positive and negative economical, socio-cultural effects and superstructures for tourism adequacy. Within this scope, information gathered from 398 people and analyzed by several methods in SPSS 18 statistics program. Frequency analysis, factor analysis, confidence analysis, and for measurement of demographic disparity Mann Whitney-U and Kruskal-Wallis test are done. And also for citation and bibliography management Mendeley program and for literature research NVivo 11 program is used.survey method. As a result of the analysis it has been identified local people and tourism representatives in Giresun has the opinion that region will be affected positively to the positive economical and socio-cultural effects of tourism or will be affected negatively to the negative economical and socio-cultural effects of tourism. Besides they expressed the tourism superstructures in the area are insufficient. Also analysis made if the survey takers have different perceptions on positive-negative economical, socio-cultural and sufficiency dimensions of tourism according to their gender, marital status, age, income, education and profession. The differences arising between which kinds of people with demographic characteristics have been revealed. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Giresun tr_TR
dc.subject Turizm potansiyelinin belirlenmesi tr_TR
dc.subject Turizmin etkileri tr_TR
dc.subject Determination of tourism potential tr_TR
dc.subject Impacts of tourism tr_TR
dc.title Giresun ilinin turizm potansiyelinin belirlenmesi, yerel halk ve sektör temsilcilerinin algısı üzerine bir araştırma tr_TR
dc.title.alternative Determination of the Giresun city's tourism potential, a study on the perceptions of local people and sector representatives tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.department Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi/Turizm Fakültesi/Turizm ve Rehberlik Bölümü tr_TR
dc.contributor.authorID 38880 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


DSpace @ NEVU

Browse

My Account