Bir filozof olarak öğretmen: Öğretmen adayları bakış açısıyla geçmiş ve şimdi perspektifi

Show simple item record

dc.contributor.author Özer, Selda
dc.contributor.author Erginer, Ergin
dc.contributor.author Erginer, Aysun
dc.date.accessioned 2021-05-24T08:33:18Z
dc.date.available 2021-05-24T08:33:18Z
dc.date.issued 2019-07-03
dc.identifier.citation Özer S., Erginer E. & Erginer A. (2019). Bir filozof olarak öğretmen: Öğretmen adayları bakış açısıyla geçmiş ve şimdi perspektifi. I. Uluslararası Kapadokya Felsefe ve Sosyal Bilimler Kongresi (CAPASS2019), 714-729. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.11787/1584
dc.description.abstract Öğrencilerine değişik bakış açıları kazandırmak durumunda olan öğretmenler için eğitime filozofça yaklaşmak, çağımız eğitim yaklaşımlarında oldukça kabul gören bir görüştür ve öğretmen adaylarının da bu perspektifle yetiştirilmesi oldukça önem taşımaktadır. Öğretmen adayları ne kadar sorgulayıcı ve yaratıcı düşünebilirlerse ve ne kadar farklı ve özgün davranabilmeyi başarabilirlerse, çocuklara verilecek eğitim de o kadar nitelikli olacaktır. Türkiye ve dünyadaki öğretmen eğitimi programları incelendiğinde, öğretmen adaylarının filozofik düşünmelerini sağlayabileceği düşünülen Eğitim Felsefesi dersinin genelde zorunlu olarak okutulduğu, Eleştirel Düşünme eğitimine dönük olarak ise seçmeli derslerin okutulduğu görülmektedir. Soru sormada zaten usta olan çocukların, eğitim süreçleri içinde bu becerilerden uzaklaşmaları, eğitim sistemlerinin temel problemleri arasında yer almaktadır. Bu durum, genellikle öğretmen yetiştirme konusundaki problemlerle ve anne-baba eğitimindeki yetersizliklerle açıklanmaktadır. Çocukların eğitimlerinin dolayısıyla düşünebilen bireyler olmalarının çevrelerindeki olumsuz koşullardan etkilendiği varsayımından yola çıkarak, öğretmenin bir filozof gibi düşünebilmesinin gelecek nesillerinin daha nitelikli yetiştirilmesine önemli bir katkı sağlayacağı açıktır. Buradan hareketle, öğretmen adaylarının filozofik düşünebilme becerilerine ne derece sahip olduklarını incelemek, bu çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Çalışmada, öğretmen adaylarının geçmişteki ve şu andaki filozofik düşünme becerilerine odaklanarak, a) geçmiş eğitim yaşantılarında filozofik düşünmeye yönlendirilip yönlendirilmedikleri, b) mesleki eğitim süreçleri içinde filozofik düşünme becerilerinin kazandırılmaya çalışılıp çalışılmadığı ve çalışıldıysa bunun nasıl gerçekleştirildiği incelenmiştir. Çalışma, kolay ulaşılabilir durum örneklemesi kullanılarak ve gönüllülük esası dikkate alınarak bir devlet üniversitesi eğitim fakültesinde öğrenim görmekte olan 3. ve 4. sınıf öğrencileriyle yürütülmüştür. Katılımcıları Sınıf Eğitimi alanında öğrenim görmekte olan öğrenciler arasından 12 kadın ve 8 erkek öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırma, fenomenoloijk bir yaklaşımla desenlenmiştir. Veriler görüşme yöntemiyle toplanıp içerik analizi kullanılarak analiz edilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract It is a highly accepted viewpoint in current educational approaches that teachers who want to make their students gain different perspectives consider education and training philosophically. It is of vital importance that prospective teachers are trained in this perspective. The more interrogative and creative prospective teachers are, and the more differently and originally they behave, the more qualitative they educate/train their students. When teacher training programs in Turkey and abroad are examined, they provide some courses that may enable prospective teachers to think philosophically. Philosophy of Education is usually provided as a compulsory course, and others are provided as elective courses for critical thinking. The fact that children, already masters of asking questions, move away from these skills in the educational process is among the main problems of the education systems. This often results from problems in teacher training and inadequacies in parental education. Based on the assumption that educating children is influenced by negative conditions in their environments, it is clear that the ability of the teacher to think like a philosopher will make a significant contribution to better and qualitative training of future generations. From this point of view, the study aims to examine the extent to which prospective teachers think philosophically. The study has focused on the background and current philosophical thinking skills of prospective teachers. The study has been examined a) whether or not prospective teachers were led to philosophical thinking during their educational experiences in the past, and b) whether or not philosophical thinking skills were brought to them during their vocational education process (in their teacher training program) and how it is carried out. The study has been carried out with junior and senior students who are studying at a faculty of education at a state university. Volunteerism has been taken into account in participation. The study group has included 12 female and 8 male prospective teachers studying at primary education teaching programs. The study will be designed phenomenologically. Data has been collected via interview technique and analyzed using content analysis. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Öğretmen eğitimi, felsefe, filozof, analitik/felsefi düşünme tr_TR
dc.subject Teacher training, philosophy, philosopher, analytic thinking/thinking philosophically. tr_TR
dc.title Bir filozof olarak öğretmen: Öğretmen adayları bakış açısıyla geçmiş ve şimdi perspektifi tr_TR
dc.title.alternative The teacher as a philosopher: Background and current perspectives of prospective teachers tr_TR
dc.type conferenceObject tr_TR
dc.relation.journal I. Uluslararası Kapadokya Felsefe ve Sosyal Bilimler Kongresi (CAPASS2019) tr_TR
dc.contributor.department Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Yabancı Diller Bölümü tr_TR
dc.contributor.authorID 25874 tr_TR
dc.contributor.authorID 0000-0003-2648-9150 tr_TR
dc.identifier.startpage 714 tr_TR
dc.identifier.endpage 729 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record