Başlık için listeleme

Sırala: Sıra: Sonuçlar:

 • Koç, Dilara Eylül; Eren, Duygu (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2017-06)
  The purpose of this study is to measure the destination performance of the Nevşehir province and to show the effect of the destination performance on tourist satisfaction and future intentions.The study will demonstrate ...
 • Sekban, Eda; Bekci, İsmail (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2016-01)
  Bu çalışmanın problem cümlesi devlet muhasebesinin nasıl işlendiği ve Toki’ de işlenen muhasebeye ilişkin çalışmaları ortaya koymaktır.Bu çerçevede çalışmanın amacı; merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, hesap ...
 • Demirel, Nilgün; Eren, Duygu (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2015-08)
  Bu çalışmanın amacı, Nevşehir' deki dört ve beş yıldızlı otellerdeki işgörenlerin duygusal emek düzeylerini belirlemek ve duygusal emek davranışlarının hizmet kalitesi üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Bu amaçla, ...
 • Dulda, İsmail; Öcal, Oğuz (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2016-02)
  Rekabetçi baskılar, hammadde tedarikinden ürünün müşteriye teslimine kadar zincirin her aşamasında maliyet ve zaman kullanımını azaltıcı yeni yöntemler bulmaya zorlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda işletmelerin bilişim ...
 • Küsmez, Yaşar Nihan; Öcal, Oğuz (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2016-02)
  Dış ticarette, üretilen mal ve hizmetlerin belirli ücret karşılığında, ulusal sınırların dışına çıkarak kullanıcısına ulaşmasını sağlayan alım satım faaliyetleridir. Uluslararası ticaretin tarihçesi oldukça eskiye dayanır. ...
 • Gündoğdu, Nuri; Öcal, Oğuz (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2016-02)
  Günümüzde kişilerin ve devletlerin sürekli olarak çeşitli ekonomik ilişkiler içinde bulunması çok uzak mesafedeki alıcı ve satıcıyı aynı platformda karşı karşıya getirmektedir. Üretilen mal ve hizmetlerin belirli bir ...
 • Gök, Fatih; Yazlık, Yasin (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2015-03)
  Bu çalışmanın amacı elemanları genelleştirilmiş k-Horadam sayıları olan skew circulant ve skew left circulant matrisleri tanımlamak ve bu matrislerin determinantları ve terslerini genelleştirilmiş k-Hordam sayıları ile ...
 • Doyar, Bayram Veli; Aslan, Alper (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2015-07)
  Bu tez 1970 – 2006 yılları verilerini kullanarak Türkiye için sektörel enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkileri incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaca yönelik olarak sanayi, tarım, ulaştırma ve konut sektörlerinin ...
 • Kandemir, Ayla; Erdem, Mehmet Dursun (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2016-11)
  Bu çalışma, 1950 yılında Arisdages Timuryan tarafından Ermeni harfleriyle Türkçe yazılmış İnciler (Koharner)adlı dua kitabının Tük Latin alfabesine aktarımı ve ses bilgisini ortaya koymaktadır. Giriş bölümünde Ermenilerin ...
 • Üçok, Yaşar; Tokat, Deniz (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2015-06)
  Bu tezin amacı, esnek çoklu topolojik uzaylar arasında esnek çoklu sürekli fonksiyon ve esnek çoklu yarı sürekli fonksiyon kavramlarını incelemektir. Çalışmada ilk olarak; esnek küme, çoklu küme, esnek çoklu küme teorileri ...
 • Menekşe, Gizem; Tokat, Deniz (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2016-07)
  Bu tezde öncelikle çalı mamızda kullanaca ımız esnek küme, esnek topoloji ve esnek süzgeç kavramları hatırlatılmı tır. Daha sonra esnek kümeler üzerinde ba langıç, topolojik, pretopolojik, pseudotopolojik, ayrık ve ayrık ...
 • Kaptaş, Okan; Çiçek, Erdoğan (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2016-12)
  Bu çalışma, Batı Akdeniz Havzası içerisinde yer alana Eşen Çayı'nda bulunan Squalius fellowesii populasyonuna ait bazı popülasyon dinamiği parametrelerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Örnekleme çalışmaları ...
 • İnak, Aydın; Özkoç, Aziz Gökhan (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2016-06)
  Araştırmanın amacı etik liderlik davranışının örgütsel adalet üzerine olan etkisini ortaya çıkartmaktır. Böylelikle etik liderlik davranışı ile örgütsel adalet arasında ilişkinin veya etkinin olup olmadığı varsa da ne ...
 • Ata Esener, Pınar; Çarboğa, Cemal (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2017-08)
  Islah çeliklerden AISI 4140 çeliği (42CrMo4) otomobil-inşaat-ziraat makine parçaları, takım tezgâhları, uçak parçaları, akslar, krank milleri ve dişliler gibi birçok kullanım alanları bulmaktadır. Farklı oranlarda (2, 11, ...
 • Çankaya, Aliye; Yıldırım, Tacettin (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2015-08)
  Reaktif püskürtme yöntemiyle farklı oksijen oranına sahip ortamlarda safir üzerine büyütülmüş (O2/Ar=0.41 ve O2/Ar=1.7) ZnO ince filmlerde sıcaklığa bağlı optik soğurma ölçümleri alındı. Her iki örnekte de sıcaklık arttıkça ...
 • Arslan, Mustafa; Mohammed Naeim, Omid (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2017-06)
  This dissertation aims to clarify the applicability of federal state model into Islamic Republic of Afghanistan with its advantages and disadvantages. Islamic Republic of Afghanistan has begun the modernization attempts ...
 • Işık, Mine; Öztürk Çetenak, Özlem (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2016-09)
  Dünyada finansal liberalizasyon süreci 1970‟lerde baĢlamıĢtır. Türkiye‟de bu sürece 1980 sonrasında ekonomi politikalarında yaĢanan dönüĢümle dahil olmuĢtur. Finansal sistem fon aktarımındaki aracılık rolü nedeniyle ...
 • Tombak, Süleyman Anıl; Kılıç, Filiz (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2017-07)
  In this master's thesis, 67th volume of Süleyman-nâme belonging to Firdevsî-i Rûmî was studied. Manzum and mixed civilized work Hz. It describes the life and men of Suleiman. Two copies of the Topkapı Palace Museum Treasure ...
 • Aydın, Halis; Bülbül, Tuncay (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2017-07)
  Süleymân-nâme, XV. yüzyılın sonu ile XVI. yüzyılın başlarında Firdevsî-i Rûmî tarafından manzum mensur olarak yazılan ve Hz. Süleyman’ın hayatını ve menkıbelerini anlatan 81ciltlik bir külliyattır. Eser Hz. Süleymân’ın ...
 • Caydaş, Azer; Gün, Mesut (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2016-08)
  Bir yabancı dilin öğretilmesinde kalıp sözlerin öğretilmesi dilin kullanımını kolaylaştırdığı, iletişimi etkili hale getirdiği ve etkili bir kültür aktarım aracı olduğu için önemlidir. Kalıp sözler toplumun kültürünü ...