DSpace Kurumsal Arşivi

Başlık için Fen Bilimleri Enstitüsü / Grauate School of Natural and Applied Sciences listeleme

Başlık için Fen Bilimleri Enstitüsü / Grauate School of Natural and Applied Sciences listeleme

Sırala: Sıra: Sonuçlar:

 • Akbaş, Güzin; Çiçek, Erdoğan (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2016-12)
  Endemik bir tür olan Scardinius elmaliensis tip lokalitesi olan Elmalı (Antalya) civarından bildirilmiştir. Bu tez çalışma için 2014-2015 yılları arasında gerçekleştirilen örnekleme çalışmaları sonucunda söz konusu türün ...
 • Başbuğ, Gönül; Yazar, Harun Reşit (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2015-09)
  Bu çalışmada, N ~ Z ~ 40, civarındaki bazı çift-çift Stronsiyum izotoplarının enerji seviyeleri, B(E2) ve B(M1) elektromanyetik geçiş olasılıkları, E2/M1 kutupsal karışım oranları Etkileşen Bozon Modeli-2 (IBM-2) kullanılarak ...
 • Başbük, Musa; Eryılmaz, Aytekin (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2015-06)
  Bu tez çalışmasında öncelikle konunun tarihsel gelişimi anlatılmıştır. Daha sonra Lie grubu, Lie cebiri ve Magnus seri açılımı ve difereansiyel geometrinin temel tanım ve teoremleri hatırlatılmış ve matris üstel tasvirinin ...
 • Özlü, Şerif; Aktaş, Hacı (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2015-04)
  Bu tezin amacı, esnek kümeler kullanılarak devirli esnek gruplar inşa etmek ve bu gruplarla devirli esnek kodlar tanımlamaktır. Birinci bölümde, esnek kümeler ve kodlama teorisinin tarihçesi, gelişim aşamaları, bu kavramlara ...
 • Ertan, Aras; Çiçek, Erdoğan (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2016-03)
  Bu çalışma, Ceyhan Havzasında dağılım gösteren Planiliza abu populasyonuna ait bazı popülasyon dinamiği parametrelerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Örnekleme çalışmaları Azaplı Gölü ve Kartalyaka Barajında ...
 • Taşçı, Burcu; Fındık, Özlem (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2016-07)
  Bu çalışmada Ceyhan Nehri Havzası'nda yer alan 7 gölün Chironomidae larva çeşitliliğinin ve mevsimsel dağılımlarının belirlenmesi amacıyla Kasım 2014 ve Ağustos 2015 tarihleri arasında belirlenen istasyonlardan Chironomidae ...
 • Keşir, Ümmü Elçin; Fındık, Özlem (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2016-01)
  Bu çalışmada Ceyhan Havzası Trichoptera faunasının belirlenmesi amacıyla, Kasım 2014-Ağustos 2015 tarihleri arasında 22 istasyondan mevsimsel olarak örnekleme yapılmıştır. Trichoptera larvalarına ait örnekler ayıklanmış ...
 • Karaca, Mustafa; Kervan, Selçuk (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2015-06)
  Bu tez çalışmasında, CsCl tipi, NaCl tipi, ZnS tipi, NiAs tipi ve Wurtzite yapılar için CsSe bileşiğinin yapısal, manyetik ve yarı-metalik özelliklerini araştırmak için yoğunluk fonksiyonel teorisine dayalı tam-potansiyel ...
 • Bağışlayan, Didem; Öztürk, Şahlan (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2017-01)
  Bu çalışmada çeşitli gıdalardan izole edilen probiyotik özellikteki mayaların antioksidan aktiviteleri araştırılmıştır. Yoğurt, peynir, salça, pekmez, tereyağı, turşu suyu, zeytin suyu, şarap, kombu, acılı, üzüm mayası ve ...
 • Gökdere, Cansu; Şahinkaya, Serkan (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2017-05)
  İş sağlığı ve güvenliği dünyada en önemli konular arasında yer almaktadır. Son yıllarda ülkemizde de tüm sektörler için önem kazanan bir konudur.Laboratuvarlardaki donanım ve üretim teknolojisi, ergonomik koşullar, personelin ...
 • Çakır, Nurcihan; Çiçek, Erdoğan (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2015-12)
  Bu çalışma, Çıldır Gölü Acanthobrama microlepis populasyonuna ait parametrelerin belirlenmesi amacıyla Ağustos-Kasım 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş olup toplam 229 birey incelenmiştir. İncelenen bireylerin ...
 • Gök, Fatih; Yazlık, Yasin (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2015-03)
  Bu çalışmanın amacı elemanları genelleştirilmiş k-Horadam sayıları olan skew circulant ve skew left circulant matrisleri tanımlamak ve bu matrislerin determinantları ve terslerini genelleştirilmiş k-Hordam sayıları ile ...
 • Üçok, Yaşar; Tokat, Deniz (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2015-06)
  Bu tezin amacı, esnek çoklu topolojik uzaylar arasında esnek çoklu sürekli fonksiyon ve esnek çoklu yarı sürekli fonksiyon kavramlarını incelemektir. Çalışmada ilk olarak; esnek küme, çoklu küme, esnek çoklu küme teorileri ...
 • Menekşe, Gizem; Tokat, Deniz (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2016-07)
  Bu tezde öncelikle çalı mamızda kullanaca ımız esnek küme, esnek topoloji ve esnek süzgeç kavramları hatırlatılmı tır. Daha sonra esnek kümeler üzerinde ba langıç, topolojik, pretopolojik, pseudotopolojik, ayrık ve ayrık ...
 • Kaptaş, Okan; Çiçek, Erdoğan (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2016-12)
  Bu çalışma, Batı Akdeniz Havzası içerisinde yer alana Eşen Çayı'nda bulunan Squalius fellowesii populasyonuna ait bazı popülasyon dinamiği parametrelerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Örnekleme çalışmaları ...
 • Çankaya, Aliye; Yıldırım, Tacettin (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2015-08)
  Reaktif püskürtme yöntemiyle farklı oksijen oranına sahip ortamlarda safir üzerine büyütülmüş (O2/Ar=0.41 ve O2/Ar=1.7) ZnO ince filmlerde sıcaklığa bağlı optik soğurma ölçümleri alındı. Her iki örnekte de sıcaklık arttıkça ...
 • Poyraz, Hatice; Kumbıçak, Zübeyde (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2017-06)
  Bu çalıĢmada NevĢehir ili ve çevresinden toplanan Gnaphosidae familyasına ait bazı örümcek türleri sitogenetik olarak incelendi. Arazi çalıĢmalarında Gnaphosidae familyasına ait üç tür elde edildi; Drassodes lacertosus (O. ...
 • Eroğlu, Hüseyin Hilmi; Aktaş, Hacı (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2015-02)
  Graf teori gündelik hayatımızda farkına varmadan da olsa birçok alanda kullandığımız bir kavramdır. Sosyal ve bilimsel yaşantımızın birçok yerinde grafa ait özelliklerle daha basit ve sistemli çalışmalar yapabilmekteyiz. ...
 • Küçük, Hakan; Sorgun, Sezer (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2017-01)
  Bir grafın Laplasyan matrisi ve onun öz değerleri matematiğin çeşitli alanlarında etkin bir biçimde kullanılmaktadır. Bu öz değerlerden özellikle ikinci en küçük öz değeri (cebirsel bağlantısallık) matematiğin yanı sıra ...
 • Seğmen, Mesut Asil; Dinçer, Feyza (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2017-05)
  Çalışma alanı Ankara ilinin, Haymana ilçesinin kuzey ve kuzeydoğusunda yer almaktadır. Haymana ve yakın civarındaki stratigrafik istif temelde Mesozoyik yaşlı kireçtaşı bloklu metagrovaklar ile başlayıp daha sonra Senozoyik ...